Tạp chí Nhi khoa, tập 9, số 2, 2016 – Bài 10: Tạp chí Nhi khoa, tập 9, số 2, 2016 – Bài 10: PHẪU THUẬT TÁI TẠO MŨI BẰNG VẠT TRÁN TRÊN BỆNH NHÂN KHE HỞ SỐ 3 HIẾM GẶP KHUYẾT TOÀN BỘ 1/2 MŨI, NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP

Tap chi Nhi khoa tap 9 so 2 2016 Bai 10_compressed

Trả lời