TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 10, SỐ 3, THÁNG 6-2017 – Bài 11: KẾT QUẢ LỌC MÁU LIÊN TỤC TRONG ĐIỀU TRỊ SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE BIẾN CHỨNG SUY ĐA CƠ QUAN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ NĂM 2004-2016

bai11_13_compressed

Trả lời