Tạp chí Nhi khoa, số 2, năm 2015 – Bài 6: Nghiên cứu sự thay đổi về hình thái và huyết động của tim trước và sau các can thiệp đóng ống động mạch qua da bằng siêu âm Dopler tim Tác giả: Trần Thị Khánh Ngọc, Hồ Đắc Hạnh, Nguyễn Bá Triệu, Phan Hùng Việt

bai6_5_compressed

Trả lời