Tạp chí Nhi khoa, số 2, năm 2015 – Bài 11: Tìm hiểu mối liên quan giữa test lẩy da, test áp và IgE đặc hiệu trong chẩn đoán dị ứng đạm sữa bò ở trẻ em Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Lê, Thục Thanh Huyền, Lê Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Thị Thu Hương, Lương Thị Liên, Lê Quỳnh Chi

bai11_compressed

Trả lời