Lịch sử phát triển Nhi Khoa

Quá trình phát triển: Hội Nhi Khoa Việt Nam được thành lập ngày 29.04.1961. Trải qua hơn 50 năm hoạt động Hội Nhi khoa hiện tại có tới hàng ngàn hội viên, trực thuộc các chi hội địa phương và các chi hội chuyên khoa khác nhau.

Mục đích chính của Hội Nhi khoa Việt Nam là:

1. Động viên, giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho trẻ em và xây dựng nền Y học Việt Nam.

2. Tham gia ý kiến vào việc xây dựng những chủ trương chung có quan hệ đến toàn bộ hội viên và quyền trẻ em.

3. Hợp tác trao đổi kinh nghiệm với các Hội nhi khoa và các hội chuyên khoa có liên quan ở trong nước, khu vực và thế giới.

Trả lời